close

Regulamin

Regulamin zamieszczania reklam na portalu internetowym Starówka Business Center pod linkami www.sbctorun.pl oraz www.sbc-torun.pl

§ 1
DEFINICJE

Ilekroć w niniejszym regulaminie występują poniższe sformułowania należy je rozumieć w sposób zdefiniowany poniżej:
Regulamin – niniejszy regulamin zamieszczania reklam na portalu internetowym Starówka Business Center pod linkami www.sbctorun.pl oraz www.sbc-torun.pl
Wydawca – Social Time s.c. z siedzibą w Toruniu przy ul. Willowej 17 ; Kod pocztowy 87-100 pod numerem NIP 956 23 09 730;
Serwis – strona internetowa zarządzana przez Wydawcę lub zbiór takich stron, a także strona lub zbiór stron internetowych, w przypadku których Wydawca dysponuje powierzchnią reklamową na podstawię odrębnych porozumień;
Reklamodawca – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej zlecająca zamieszczenie reklamy w Serwisie lub dokonująca rezerwacji powierzchni reklamowej w Serwisie, niezależnie od tego czy działa w imieniu własnym czy w imieniu lub na rzecz osób trzecich;
Reklama – każdy przekaz zmierzający do promocji sprzedaży albo innych form korzystania z towarów lub usług, popierania określonych spraw lub idei, albo do osiągnięcia innego efektu pożądanego przez Reklamodawcę;
Zlecenie Reklamowe – oferta zamieszczenia Reklamy w Serwisie złożona na zasadach określonych w Regulaminie. Pisemne potwierdzenie przyjęcia Zlecenia Reklamowego przez Wydawcę oznacza zawarcie umowy o treści wynikającej z uzgodnionych pisemnych stanowisk stron.
Zmiana Zlecenia Reklamowego – wyłącznie zmiana ustalonych czasów lub miejsc emisji Reklam nie powodującą zmniejszenia wartości Zlecenia reklamowego ani zmiany uzgodnionego terminu rozpoczęcia i zakończenia jego realizacji.

§ 2
POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Przyjmowanie przez Wydawcę Zleceń Reklamowych oraz zamieszczanie Reklam w Serwisach następuje na podstawie Regulaminu. W zakresie nieuregulowanym w Regulaminie stosuje się obowiązujące w Polsce przepisy prawa.
2. Odpowiedzialność za treść reklam ponosi Reklamodawca. W przypadku gdyby w wyniku zamieszczenia Reklamy w Serwisie Wydawca poniósł jakąkolwiek szkodę związaną z zaspokojeniem uzasadnionych roszczeń osób, których prawa zostały naruszone na skutek zamieszczenia Reklamy (w tym w szczególności autorskie prawa majątkowe, prawa pokrewne, prawa własności przemysłowej lub prawa osobiste) Reklamodawca będzie zobowiązany naprawić taką szkodę w całości, nie wykluczając zwrotu kosztów postępowań prawnych, kosztów zastępstwa procesowego oraz innych uzasadnionych wydatków poniesionych przez Wydawcę w związku z zaspokojeniem roszczeń osób trzecich.
3. Agencje reklamowe i inni pośrednicy reklamowi działający w imieniu i na rzecz swoich klientów, są solidarnie odpowiedzialni z podmiotami, które reprezentują za terminową zapłatę należności na rzecz Wydawcy z tytułu zamieszczenia Reklam w Serwisie.
4. Wydawca zastrzega sobie prawo do odmowy zamieszczenia Reklam mogących negatywnie wpłynąć na charakter lub styl danego Serwisu albo wizerunek lub renomę Wydawcy, jak również Reklam niezgodnych z prawem lub naruszających prawa osób trzecich albo wobec których istnieje uzasadniona obawa takiej niezgodności lub naruszenia.
5. Reklama w Serwisie powinna odróżniać się od Serwisu i jego poszczególnych elementów, w tym w zwłaszcza układu graficznego. W szczególności Reklamy nie mogą naśladować Serwisów lub ich elementów. W uzasadnionych przypadkach Wydawca ma prawo zamieścić na Reklamach oznaczenie informujące o komercyjnym charakterze Reklamy oraz że nie stanowi ona elementu Serwisu.

§ 3
ZLECENIA REKLAMOWE

1. Reklamy są zamieszczane w Serwisach na podstawie pisemnych Zleceń Reklamowych składanych przez Reklamodawców. Zlecenia Reklamowe mogą być składane na formularzach przygotowanych przez Wydawcę lub na innych formularzach, pod warunkiem że spełniają wymogi określone w niniejszym paragrafie.
2. Zlecenie Reklamowe musi zawierać następujące elementy:
a. dane Reklamodawcy:
- dla osób fizycznych - imię i nazwisko oraz adres zamieszkania,
- dla osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej - nazwa (firma), siedziba i adres, pod którym podmiot prowadzi działalność, numer w ewidencji działalności gospodarczej lub w rejestrze przedsiębiorców, ewentualnie w innym rejestrze, do którego podmiot jest wpisany.
b. wskazanie Serwisu oraz lokalizację Reklamy w Serwisie [np. strona główna – stopka];
c. ilość i czas zamieszczenia Reklamy;
d. forma Reklamy;
e. wartość zamówienia netto przed rabatami;
f. oświadczenie zawierające zgodę Reklamodawcy na realizację składanego zamówienia zgodnie z Regulaminem;
g. określenie formy i terminu płatności;
h. oświadczenie, czy Reklamodawca jest podatnikiem VAT, a jeżeli tak – numer NIP oraz upoważnienie dla Wydawcy do wystawiania faktur bez podpisu osoby uprawnionej do otrzymania faktury;
i. ewentualne specjalne życzenia dotyczące Reklamy według zakresu określonego w cenniku Wydawcy;
j. ewentualne żądanie wystawienia faktury (dotyczy osób fizycznych nie prowadzących działalności gospodarczej);
k. podpis Reklamodawcy oraz pieczęć firmowa lub imienna (z wyjątkiem osób fizycznych nie prowadzących działalności gospodarczej).
3. Integralną częścią Zlecenia Reklamowego jest tekst reklamy, ewentualnie inne materiały reklamowe lub promocyjne gotowe do zamieszczenia w Serwisie i odpowiadające wymogom technicznym takiego zamieszczenia obowiązującym u Wydawcy. Wszelkie odstępstwa od wymogów technicznych - o ile mogą mieć wpływ na pogorszenie jakości realizacji Zlecenia Reklamowego - dopuszczalne są wyłącznie na wniosek i ryzyko Reklamodawcy, na podstawie odrębnego pisemnego oświadczenia.
4. Terminy składania Zleceń Reklamowych określają właściwe cenniki reklamowe. W przypadku braku takiego określenia Reklamodawca jest zobowiązany złożyć Zlecenie Reklamowe najpóźniej na 3 dni przed planowaną datą zamieszczenia Reklamy w Serwisie. Zlecenie Reklamowe złożone po terminie nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 kc.
5. Wydawca potwierdza przyjęcie Zlecenia Reklamowego na piśmie. Pisemne potwierdzenie Zlecenia Reklamowego jest równoznaczne z zawarciem umowy o zamieszczenie Reklamy w Serwisie.
6. Niedotrzymanie terminu złożenia Zlecenia Reklamowego lub dostarczenia materiałów reklamowych lub promocyjnych z nim związanych, a także niezgodność takich materiałów z warunkami technicznymi Wydawcy oraz inne niezgodności Zlecenia Reklamowego z Regulaminem uprawniają Wydawcę do odmowy zamieszczenia Reklamy w Serwisie, bez jakichkolwiek roszczeń Reklamodawcy z tego tytułu.
7. Reklamodawca może dokonać w formie pisemnej wcześniejszej rezerwacji terminów i powierzchni reklamowej w Serwisach, z zastrzeżeniem że rezerwacja nie może nastąpić wcześniej niż na 6 miesięcy i później niż na 3 dni przed planowaną datą zamieszczenia Reklamy w Serwisie. Postanowienia ust. 1-6 stosuje się odpowiednio. Wydawca ma prawo żądać zapłaty zaliczki w wysokości 35 % wartości brutto Zlecenia Reklamowego objętego rezerwacją.
8. Niewykonanie rezerwacji poprzez niezłożenie Zleceń Reklamowych w terminach określonych w rezerwacji powoduje jej automatyczne anulowanie, bez jakichkolwiek roszczeń Reklamodawcy z tego tytułu.
9. Niedotrzymanie przez Reklamodawcę terminu określonego w ust. 6 jak również niewykonanie rezerwacji zobowiązuje Reklamodawcę do zapłaty na rzecz Wydawcy kary umownej w wysokości 50% wartości danego Zlecenia Reklamowego.
10. Wydawca zastrzega sobie także prawo zamieszczenia Reklamy w innym niż uzgodnione wcześniej miejscu, o ile jest to uzasadnione nadzwyczajnymi wydarzeniami w kraju lub na świecie powodującymi potrzebę redakcyjnej zmiany układu danego Serwisu.
11. Wydawca zastrzega sobie prawo odmowy przyjęcia Zlecenia Reklamowego, wstrzymania jego realizacji lub odmowy dalszego zamieszczania Reklamy w Serwisie, z przyczyn: a. siły wyższej;
b. sprzeczności Reklamy z prawem lub zasadami współżycia społecznego (dobrymi obyczajami) albo sprzeczności z linią programową bądź charakterem Serwisu, a także z negatywną oceną treści Reklamy, w szczególności na skutek niespełnienia wymogów określonych w §2 ust. 4 i 5 Regulaminu;
c. technicznych, technologicznych lub emisyjnych;
d. sądowego zabezpieczenia roszczeń związanych z Reklamą bądź zgłoszenia takich roszczeń lub uzasadnionych zastrzeżeń przez osoby trzecie przeciwko Wydawcy lub Reklamodawcy albo jego przedstawicielom;
e. zgłoszenia zastrzeżeń przez uprawniony do tego organ bądź Stowarzyszenie Rady Reklamy, lub Radę Etyki Mediów;
g. braku zapłaty lub opóźnienia w zapłacie wynagrodzenia za Reklamy zamieszczone wcześniej.

12. Niezależnie od powyższego, Wydawca zastrzega sobie prawo odmowy przyjęcia Zlecenia Reklamowego bez podania przyczyny, bez ponoszenia jakiejkolwiek odpowiedzialności z tego tytułu.

§ 4
ZMIANA ORAZ ODWOŁANIE ZLECENIA REKLAMOWEGO

1. Zmiana oraz odwołanie Zlecenia Reklamowego wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
2. Zmiana Zlecenia Reklamowego, treści Reklamy lub zmiana związanych z nią materiałów reklamowych lub promocyjnych może nastąpić nie później niż na 3 dni przed planowaną datą zamieszczenia Reklamy w Serwisie. Reklamodawca jest zobowiązany dostarczyć Wydawcy pisemne określenie każdej z planowanych zmian, z dokładnym wskazaniem ich zakresu.
3. W przypadku uchybienia terminowi określonemu w ust. 2, a także w przypadku wątpliwości i niejasności co do zakresu i rodzaju zgłoszonych zmian, których nie da się rozstrzygnąć w terminie określonym w ust. 2, Wydawca ma prawo do wykonania Zlecenia Reklamowego w pierwotnej wersji. W takiej sytuacji Wydawca nie ponosi odpowiedzialności za skutki Reklamy w wersji pierwotnej i zachowuje prawo do pełnego wynagrodzenia za wykonaną usługę.
4. Wydawca może nie uwzględnić zmian zgłoszonych w terminach określonych w ust. 2, jeżeli ich wprowadzenie okaże się niemożliwe ze względów technicznych lub innych zobowiązań Wydawcy, nie ponosząc z tego tytułu żadnej odpowiedzialności wobec Ogłoszeniodawcy.
5. W przypadku, jeśli Wydawca otrzyma oświadczenie o odwołaniu Zlecenia reklamowego później niż na 14 dni roboczych przed datą pierwszej emisji Zleceniodawca zapłaci Wydawcy karę umowną w następującej wysokości:
a) w okresie między 13 a 7 dniami roboczymi przed ustalonym terminem rozpoczęcia emisji 10% wartości brutto Zlecenia reklamowego
b) w okresie między 6 a 3 dniami roboczymi przed ustalonym terminem rozpoczęcia emisji 30% wartości brutto Zlecenia reklamowego
c) poniżej 3 dni roboczych przed ustalonym terminem emisji 50% wartości brutto Zlecenia reklamowego.
d) po rozpoczęciu emisji 100% wartości brutto Zlecenia reklamowego.

§ 5
ROZLICZENIA

1. Ceny za zamieszczenie Reklam w Serwisie ustala się według cennika obowiązującego w dniu złożenia Zlecenia Reklamowego.
2. Zapłata za zamieszczenie Reklamy w Serwisie może być dokonana w następujący sposób:
a. z góry - przed zamieszczeniem Reklamy;
b. z dołu - po zamieszczeniu Reklamy, na podstawie faktury wystawionej przez Wydawcę. W tym przypadku Reklamodawca jest zobowiązany do uiszczenia stosownej dopłaty wynikającej z cennika. Osoby fizyczne nie prowadzące działalności gospodarczej dokonują płatności za zamawiane ogłoszenia i reklamy wyłącznie z góry.
3. Termin zapłaty wynagrodzenia za zamieszczenie Reklamy w Serwisie wynosi 14 dni od daty doręczenia faktury VAT wystawionej przez Wydawcę. W razie opóźnienia w zapłacie Wydawca ma prawo żądać odsetek ustawowych za cały okres opóźnienia. Wydawca ma także prawo odmówić przyjęcia od Reklamodawcy lub jego przedstawiciela Zlecenia Reklamowego dotyczącego zamieszczenia następnych Reklam w Serwisie, do czasu zapłaty zaległego wynagrodzenia wraz z odsetkami.
4. Wydawcy przysługuje prawo uzależnienia przyjęcia Zlecenia Reklamowego do realizacji od dokonania przez Reklamodawcę przedpłaty we wskazanym przez Wydawcę terminie. W przypadku niedokonania przedpłaty w takim terminie, Wydawca ma prawo wstrzymać emisję Reklamy lub odstąpić od wykonania Zlecenia Reklamowego w całości lub w części. W takiej sytuacji §4.6 stosuje się odpowiednio.

§ 6
REKLAMACJE

1. Reklamacje dotyczące sposobu i jakości realizacji Zlecenia Reklamowego wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
2. Reklamacja powinna zawierać udokumentowany opis wad lub usterek zamieszczonej Reklamy w stosunku do złożonego zamówienia. Wstępnej oceny reklamacji oraz jej zasadności dokonuje pracownik bądź upoważniony przedstawiciel Wydawcy.
3. Jeżeli reklamacja jest uzasadniona, Wydawca po konsultacjach z Reklamodawcą, zobowiązany jest sprostować wady i usterki Reklamy, poprzez jej ponowne zamieszczenie w tym samym Serwisie w terminie wspólnie uzgodnionym przez strony, chyba że strony ustalą inną formę usunięcia uchybienia.
4. Termin zgłoszenia Reklamacji wynosi 7 dni od daty pierwszego zamieszczenia Reklamy. Reklamacje zgłoszone po tym terminie lub nie spełniające wymogów określonych w ust. 1 lub 2 nie będą rozpatrywane, bez jakichkolwiek roszczeń ze strony Reklamodawcy.
5. Złożenie reklamacji nie zwalnia Reklamodawcy od obowiązku zapłaty wynagrodzenia z tytułu zamieszczenia innych Reklam w Serwisie.

§ 7
POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Umowy o zamieszczenie Reklam w Serwisie zawarte na podstawie Regulaminu podlegają prawu polskiemu.
2. Zmiany w Regulaminie wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
3. Spory związane z wykonaniem Zleceń Reklamowych będą rozpatrywane przez Sąd właściwy dla siedziby Wydawcy.
4. Regulamin wchodzi w życie w dniu ogłoszenia.
Starówka Business Center Toruń Facebook Starówka Business Center Toruń Instagram
Snap SBC Toruń Starówka